Chi tiết câu hỏi

Cây trong hình nào dưới đây không có rễ thở ?

236

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6