Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây không có rễ móc ?
1. Vạn niên thanh
2. Hồ tiêu
3. Tầm gửi
4. Trầu không

261

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6