Chi tiết câu hỏi

Cây nào dưới đây không có rễ biến dạng ?
1. Trầu không
2. Hồ tiêu
3. Lá lốt
4. Sắn

281

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6