Chi tiết câu hỏi

Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có thể tích $12\sqrt 3 \,c{m^3},$ đường cao SH = 8cm. Hãy tính độ dài cạnh đáy của hình chóp đó.

178

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8