Chi tiết câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có thể tích bằng $60\,c{m^3}$ và diện tích đáy ABCD bằng $20c{m^2}.$ Tính độ dài cạnh AA’.

384

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8