Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“ … Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”.
(SGK Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục, trang 19)
1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Xác định thể loại truyện dân gian của tác phẩm đó.
2. Nhân vật chính trong tác phẩm là ai? Chi tiết kì lạ nào được nhắc đến trong đoạn văn trên?
3. Cho biết ý nghĩa của chi tiết: Tiếng nói đầu tiên của chú bé là tiếng nói đòi đi đánh giặc?
4. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu nêu ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng.

552

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6