Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh thức luôn cùng Bác.
Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.

(theo Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục, 2014, tr.63) 1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Do ai sáng tác?
2. Đoạn thơ được làm theo thể thơ gì? Thể thơ ấy có thích hợp với cách kể chuyện của bài thơ không?
3. Vì sao anh đội viên lại cảm thấy “Lòng vui sướng mênh mông?”
4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu) nêu cảm nghĩ của em về đoạn kết của bài thơ:
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.

246

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6