Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
Chúng mày nhất định phải tan vỡ

(Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011)
1. Chép lại chính xác phần phiên âm của bài thơ trên.
2. “Sông núi nước Nam” được coi như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta được viết bằng thơ. Nội dung của bản Tuyên ngôn này là gì?
3. “Sông núi nước Nam” là một bài thơ thiên về việc biểu ý (bày tỏ ý kiến). Vậy nội dung biểu ý đó được thể hiện theo một bố cục như thế nào? Em hãy nhận xét về bố cục và cách biểu ý đó.
4. Nếu có bạn thắc mắc sao không nói là “Nam nhân cư” (người Nam ở) mà lại nói “Nam đế cư” (vua Nam ở) thì em sẽ giải thích như thế nào?

139

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7