Chi tiết câu hỏi

1. Thế nào là từ đồng nghĩa? Có mấy loại từ đồng nghĩa? Lấy ví dụ về các loại từ đồng nghĩa và đặt câu với ví dụ đó.
2. Ghi lại các từ chỉ màu xanh trong bài thơ “Sau phút chia li”. Phân biệt sự khác nhau trong các màu xanh ấy. Nêu tác dụng của việc sử dụng màu xanh trong việc diễn tả nỗi sầu chia li của người chinh phụ.

207

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7