Chi tiết câu hỏi

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

(Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011)
1. Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” thuộc thể thơ gì? Vì sao?
2. Theo nội dung của câu thơ thứ nhất thì Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi thế nào khi bạn đến chơi nhà?
3. Hoàn cảnh của Nguyễn Khuyến được thể hiện như thế nào qua những câu thơ trên? Tác giả có dụng ý gì khi cố tạo ra một tình huống đặc biệt như thế?
4. Viết đoạn văn (khoảng 10 dòng) nêu cảm nhận của em về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ trên.

222

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7