Chi tiết câu hỏi

1. Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của những quan hệ từ trong các câu thơ sau:
“Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son”.

(Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương)
2. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10-15 dòng) nêu cảm nghĩ của em về hình tượng người phụ nữ trong bài thơ trên.

893

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7