Chi tiết câu hỏi

1. Từ đồng âm là gì? Câu “Đem cá về kho!” nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu theo mấy nghĩa? Em hãy thêm vào câu này một vài từ để câu trở thành đơn nghĩa.
2. Viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) nêu cảm nhận của em về hai câu thơ cuối trong bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan có sử dụng ít nhất hai từ láy và một thành ngữ (gạch chân những từ láy và thành ngữ đó).

216

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7