Chi tiết câu hỏi

1. Tìm 4 thành ngữ nói về đặc điểm của con người và đặt câu với mỗi thành ngữ đó.
2. Viết một đoạn văn ngắn cảm nhận hình ảnh dân phu trong đoạn trích sau:
"Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật thảm."

452

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7