Chi tiết câu hỏi

1.
Phân loại và giải thích ngắn gọn nghĩa của mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây.
a. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
b. Đánh trống lảng.
c. Hứa hươu hứa vượn.
d. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
2. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy giải nghĩa từ “vàng” trong mỗi cụm từ sau:
- Củ nghệ vàng
- Quả bóng vàng
- Tấm lòng vàng
- Ông lão đánh cá và con cá vàng
3. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” bằng một đoạn văn ngắn (khoảng 15 câu).

276

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7