Chi tiết câu hỏi

Thầy giáo có 18 quyển vở, thầy thưởng cho 7 học sinh, mỗi học sinh 2 quyển vở. Hỏi sau khi thưởng thầy giáo còn lại mấy quyển vở?

1178

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2