Chi tiết câu hỏi

1. Trong bài thơ “Quê hương”, Tế Hanh viết:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

Tìm và nêu tác dụng của phép tu từ trong các câu thơ đó.
2. Viết đoạn văn ngắn (khoảng mười dòng) triển khai luận điểm: Trong truyện “Cô bé bán diêm” của An-đéc-xen, thực tế và mộng tưởng xen kẽ với nhau và được diễn ra lần lượt theo một trình tự hợp lí.

185

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8