Chi tiết câu hỏi

Tính: $4 \times 6 + 13.$

382

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2