Chi tiết câu hỏi

Tính: $4 \times 7 + 52.$

346

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2