Chi tiết câu hỏi

Tính: $4 \times 10 + 60.$

350

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2