Chi tiết câu hỏi

Tính: $5 \times 6 + 18.$

351

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2