Chi tiết câu hỏi

Tính: $5 \times 10 + 50.$

318

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2