Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi ở dưới:
1. Chúng tôi tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em để cùng nhau cam kết và ra lời kêu gọi khẩn thiết với toàn thể nhân loại: Hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn.
2. Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.
(theo Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào? Tác phẩm đó thuộc thể loại nào?
2. Nêu đại ý của đoạn trích trên.
3. Tìm 3 từ đồng nghĩa với từ “trẻ em”.
4. Em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 15 câu theo hình thức diễn dịch thể hiện quan điểm của em về quyền lợi và nhiệm vụ của trẻ em ở nước ta trong thời đại hiện nay.

800

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9