Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời các câu hỏi:
Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại soạn áo rét gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng không sợ có cánh hồng bay bổng.
(theo Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Đoạn văn là lời của ai, ở tác phẩm nào, nói trong hoàn cảnh nào?
2. Đoạn văn trên thể hiện những tính cách, phẩm chất gì của nhân vật?
3. Nhận xét về cách xưng hô của nhân vật ở từ in đậm.
4. Viết đoạn văn (khoảng 15 câu) thể hiện tâm trạng nhân vật trong hoàn cảnh trên.

2372

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9