Chi tiết câu hỏi

Tính: $5 \times 9 + 15.$

230

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2