Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân ta, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc.
(Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô gia văn phái, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Vua Quang Trung nói những câu trên trong hoàn cảnh nào?
2. Câu văn in đậm khiến em liên tưởng đến 2 câu nào trong bài “Nước Đại Việt ta” (“Bình Ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi).
3. Tại sao Quang Trung lại viện dẫn những tấm gương đánh giặc cứu nước trong lời nói của mình?
4. Vua Quang Trung đã đứng trên lập trường nào để thuyết phục các tướng sĩ?
5. Em hãy viết một đoạn văn Tổng – phân – hợp (khoảng 15 câu), làm rõ phẩm chất của nhân vật Quang Trung trong văn bản “Hoàng Lê nhất thống chí” (Hồi thứ 14).

848

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9