Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
Bác Thứ chưa nghe thủng câu hỏi ra sao, ông lão đã lật đật bỏ lên nhà trên.
Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn. Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính… cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. Ra láo, láo sất, toàn là sai sự mục đích cả!
(Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Tại sao khi cùng nói chuyện với một người (ông chủ nhà) nhưng ông Hai vừa xưng “tôi”, vừa xưng “em”?
2. Bộ phận in đậm trong đoạn trích trên được tác giả dùng biện pháp tu từ gì?
3. Trong đoạn trích trên, ông Hai đã nói sai từ nào, vì sao có sự sai sót đó, em hãy sửa lại cho đúng?
4. Qua nhân vật ông Hai, em hãy viết một đoạn văn ngắn bình luận về nhận định: Chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người.

350

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9