Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm (1). Chã nhẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được (2). Ông kiểm điểm từng người trong óc (3). Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà (4). Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm cái điều nhục nhã ấy!...(5)
(Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Ông lão trong đoạn trích trên là nhân vật nào? “điều nhục nhã” mà ông lão nhắc đến là gì?
2. Tìm những từ láy trong đoạn trích trên.
3. Trong đoạn trích trên, những câu văn nào là lời trần thuật của người kể chuyện, những câu văn nào là độc thoại nội tâm của nhân vật? Sự đan xen lời của tác giả và lời nhân vật như vậy có tác dụng gì?
4. Viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) thể hiện tâm trạng của nhân vật trong đoạn trích trên.

1174

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9