Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi:
- À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ại?
Thằng bé giơ tay lên, mạng bạo và rành rọt:
- Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm
Nước mắt ông lão giàn ra chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:
- Ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ.
Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy.Ông nói như để ngỏ lòng mình, nhưng để mình lại minh oan cho mình nữa.
Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông.
Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được đôi phần”.
(Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 3. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu sau: “Anh em đồng chí biết cho bố con ông. Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai”?
Câu 4: Em hãy viết một đoạn văn theo hình thức diễn dịch (khoảng 15 câu) phân tích tình yêu làng của ông Hai khi nghe tin làng mình theo giặc trong đoạn trích cùng tên của nhà văn Kim Lân.

659

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9