Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháuđinh ninh:
“Bố ở chiến khu,bố còn việc bố
Mày có viết thư chớ kể này,kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửabà nhen
Một ngọn lửa,lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…
(theo Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Những câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả của bài thơ đó là ai?
2. So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn thơ, ta thấy một phương châm hội thoại đã bị vi phạm. Đó là phương châm nào? Sự không tuân thủ phương châm hội thoại như vậy có ý nghĩa gì?
3. Hai câu cuối đoạn thơ không nhắc lại “bếp lửa” mà thay bằng từ “ngọn lửa”. Điều đó có ý nghĩa như thế nào?
4. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) với nội dung: Cảm nhận của em về hình ảnh người bà trong đoạn thơ đã trích ở trên theo phương pháp lập luận Tổng – phân – hợp. Trong đoạn có một câu dùng thành phần phụ chú, một câu dùng thành phần tình thái.

3082

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9