Chi tiết câu hỏi

Ở bài thơ “Bếp lửa” (Bằng Việt), trong dòng hồi tưởng, người cháu nhớ lại:
“Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi”
rồi trở về thực tại:
Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?...
1. “Năm ấy” được nhắc tới gợi về thời điểm nào của đất nước? Nêu sự sáng tạo của nhà thơ trong việc sử dụng cụm từ “đói mòn đói mỏi”.
2. Nêu ý nghĩa của dấu ba chấm cuối đoạn thơ.
3. Nêu tên và ghi rõ tác giả một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở cũng viết về tình cảm bà cháu.
4. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) làm rõ tình cảm sâu nặng của cháu đối với bà trong đoạn văn trên.

169

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9