Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
(Tiếng gà trưa, Xuân Quỳnh)
1. Đoạn thơ trên gợi nhắc cho em nhớ tới văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn 9? Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ đó.
2. Chỉ ra điểm tương đồng giữa bài thơ em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 và đoạn thơ trên.
3. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) thể hiện quan điểm của em về vấn đề được đặt ra trong hai văn bản.

169

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9