Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Vân Tiên nghe nói liền cười:
“Làm ơn há dễ trông người trả ơn.
Nay đà rõ đặng nguồn cơn
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.
(Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2014)
1. Đoạn thơ trích trong tác phẩm nào? Nêu ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó.
2. Hoàn cảnh nào dẫn tới câu nói trên của nhân vật?
3. Em hiểu thế nào về câu “kiến nghĩa bất vi”?
4. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) thể hiện cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn thơ.

264

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9