Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
(theo Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu ngắn gọn ý nghĩa nhan đề của tác phẩm đó.
2. Nội dung của khổ thơ là gì?
3. Nêu 1 biện pháp nghệ thuật ở khổ thơ trên và phân tích tác dụng của nó.
4. Viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) phân tích vẻ đẹp của khổ thơ trên.

222

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9