Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
(theo Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2010)
1. Đoạn thơ được trích trong tác phẩm nào? Của ai?
2. Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ.
3. Nêu hình ảnh mặt trời trong 1 bài thơ khác mà em đã được học ở chương trình Ngữ văn lớp 9, từ đó cho biết hình ảnh mặt trời được dùng trong thơ ca với những nét nghĩa như thế nào?

203

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9