Chi tiết câu hỏi

Cho câu thơ sau:
…Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
a. Hãy chép tiếp ba câu thơ còn lại.
b. Cho biết đoạn thơ vừa chép thuộc văn bản nào, của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời của văn bản đó.
c. Hãy viết một đoạn văn quy nạp từ 10 – 12 câu phân tích nội dung và nghệ thuật của khổ thơ trên (trong đó sử dụng một câu bị động và thành phần khởi ngữ).
d. Từ khổ thơ trên, em có suy nghĩ gì về tấm lòng biết ơn của nhân dân ta ngày nay với Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nói riêng và cha ông ta nói chung (trình bày bằng một đoạn khoảng từ 3 – 5 câu).

337

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9