Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.83)
1. Muốigừng là những hình ảnh biểu trưng cho điều gì?
2. Các đơn vị thời gian ba năm, chín tháng, ba vạn sáu ngàn ngày xác định hay mang tính chất ước lệ? Các từ ngữ đó góp phần khẳng định điều gì?
3. Vì sao dòng cuối cùng lại kéo dài thành mười ba tiếng?
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về ý nghĩa bài ca dao trên.

1291

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10