Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
(1)
Làm trai cho đáng sức trai,
Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng.
(2)
Chồng người đi ngược về xuôi,
Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo.

(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.90)
1. Nêu chủ đề và mục đích của hai bài ca dao.
2. Phân tích hiệu quả của thủ pháp đối lập và nghệ thuật phóng đại trong các hình ảnh sức trai, hai hạt vừng.
3. Sự đối lập giữa chồng ngườchồng em được thể hiện như thế nào trong bài ca số (2)? Nêu ý nghĩa của chi tiết hài hước ngồi bếp sờ đuôi con mèo.
4. Viết một bài văn ngắn (400 – 600 chữ) phân tích nghệ thuật trào lộng của tác giả dân gian trong một văn bản trên.

1753

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10