Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao

1. Văn bản trên được trích từ tác phẩm nào? Của ai? Giới thiệu vài nét về tác giả đó.
2. “Nơi vắng vẻ, chốn lao xao” trong văn bản được hiểu như thế nào?
3. Phân tích nghệ thuật đối được sử dụng trong văn bản.
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ), nêu suy nghĩ của anh/chị về quan niệm “dại – khôn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

152

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10