Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.
Ngoài rèm thước chẳng mách tin,
Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?
Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương.
(Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục – 2006, tr.87)
1. Văn bản trên được trích từ tác phẩm nào? Của ai? Giới thiệu vài nét về tác giả đó.
2. Nêu chủ đề của văn bản.
3. Các hành động dạo, thầm gieo, ngồi, buông - cuốn rèm thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?
4. Sự thay đổi của không gian: ngoài rèmtrong rèm và sự xuất hiện của tín hiệu đèn nói lên điều gì? Câu hỏi Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng? khiến anh/chị liên tưởng đến bài ca dao dân gian nào đã học trong chương trình Ngữ văn 10?

2437

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10