Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.
Ngoài rèm thước chẳng mách tin,
Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?
Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương.
(Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục – 2006, tr.87)
1. Từ chẳng được lặp lại nhiều lần trong văn bản nhằm mục đích gì?
2. Phân tích ý nghĩa của các hình ảnh hoa đèn, bóng người. Hình ảnh bóng người khiến anh/chị liên tưởng đến chi tiết nghệ thuật nào trong một câu chuyện của Nguyễn Dữ?
3. Lời thơ thể hiện tình cảm, thái độ gì của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm?
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về tình cảnh của người chinh phụ trong văn bản.

406

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10