Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Gà eo óc gáy sương năm trống,
Hòe phất phơ rủ bóng bốn bên.
Khắc giờ đằng đẵng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa.
Hương gượng đốt hồn đà mê mải,
Gương gượng soi lệ lại châu chan.
Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng.
(Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục – 2006, tr.87)
1. Các từ láy eo óc, phất phơ góp phần thể hiện nỗi niềm tâm trạng gì của chinh phụ? “Gà gáy năm trống”, “Hòe rủ bóng bốn bên” tả cảnh hay tả tình? Đó là cảnh (hay tình) gì?
2. Phân tích biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: Khắc giờ đằng đẵng như niên, Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa..
3. Chinh phụ đốt hương, soi gương, gảy đàn để làm gì? Vì sao chinh phụ lại gượng khi làm những việc đó? Các ý thơ: hồn đà mê mải, lệ lại châu chan, Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng cho thấy chinh phụ có đạt được mục đích khi đốt hương, soi gương, gảy đàn không?
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về cảnh ngộ đáng thương của nhân vật trữ tình trong đoạn trích.

2791

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10