Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Lòng này gửi gió đông có tiện?
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên.
Non Yên dù chẳng tới miền,
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.
Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
(Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục – 2006, tr.88)
1. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt nào là chính?
2. Nêu chủ đề của văn bản.
3. Giải thích ý nghĩa các từ: gió đông, nghìn vàng, non Yên. Vì sao chinh phụ lại muốn gửi nghìn vàng đến non Yên?
4. Phân tích biện pháp nghệ thuật trong câu thơ Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.

697

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10