Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Lòng này gửi gió đông có tiện?
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên.
Non Yên dù chẳng tới miền,
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.
Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.

1. Tìm và phân tích giá trị của các từ láy trong văn bản.
2. Phân tích biện pháp nghệ thuật trong phần văn bản in đậm. Liên hệ tới hai câu thơ có cùng ý nghĩa trong “Truyện Kiều” mà anh/chị đã học trong đoạn trích “Nỗi thương mình”.
3. Xác định những câu thơ là lời của chinh phụ trong văn bản và cho biết giá trị biểu hiện của nó.
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ) vận dụng các biện pháp nghệ thuật tả tâm trạng trong văn bản để miêu tả một trạng thái cảm xúc của bản thân anh/chị.

267

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10