Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
“… Mai sau dù có bao giờ,
Đốt lò hương ấy so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
Dạ đài cách mặt khuất lời,
Rưới xin giọt nước cho người thác oan.
Bây giờ trâm gãy gương tan,
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!
Trăm nghìn gửi lạy tình quân,
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!
Phận sao phận bạc như vôi!
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!”

(Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục – 2006, tr.105)
1. Kể tên những phương thức biểu đạt ở đoạn thơ trên ? Phương thức biểu đạt nào là chính ?
2. Nêu chủ đề của văn bản.
3. Các chi tiết lò hương ấy, phím này gợi nhắc đến kỉ niệm nào giữa Thúy Kiều và Kim Trọng? Điều đó cho thấy mặc dù đã trao duyên cho em nhưng tình cảm Kiều dành cho Kim như thế nào?
4. Những từ ngữ hồn, dạ đài, người thác oan cho thấy Kiều đang nghĩ về điều gì?

543

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10