Chi tiết câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.
(Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục – 2006, tr.113)
1. Văn bản trên được trích từ tác phẩm nào? Từ trượng phu trong văn bản chỉ ai?
2. Từ thoắt thể hiện điều gì? Lòng bốn phương nghĩa là gì?
3. Hình ảnh thanh gươm yên ngựa được đặt trong không gian trời bể mênh mang gợi tả vẻ đẹp gì của hình tượng người anh hùng Từ Hải?
4. Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 – 600 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về khát vọng to lớn của Từ Hải.

461

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10