Chi tiết câu hỏi

Phân tích lời ca kết thúc bài “Phú sông Bạch Đằng”(Bạch Đằng giang phú)của “khách”:
Anh minh hai vị thánh quân,
Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh.
Giặc tan muôn thuở thăng bình.
Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.

291

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10