Chi tiết câu hỏi

Từ văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba), hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của những nhân tài đất Việt ngày nay trong công cuộc xây dựng đất nước.

436

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10