Chi tiết câu hỏi

Điền số liệu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Nếu hàm lượng $C{O_2}$ đạt ngưỡng … trở lên thì cây sẽ bị đầu độc chết.

110

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6