Chi tiết câu hỏi

Dựa vào nhu cầu ánh sáng, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những loại cây còn lại ?
1. Cỏ lạc đà
2. Rau bợ
3. Lê gai
4. Bằng lăng

127

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6