Chi tiết câu hỏi

Dựa vào nhu cầu ánh sáng, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những loại cây còn lại ?
1. Xà cừ
2. Tuế
3. Hoàng tinh
4. Hoàng đàn

134

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 6